Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 22

Ιανουάριος – Απρίλιος 2014

Πρόγραμμα ου κύκλου

Νίκη Τσιρώνη, Βυζαντινολόγος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

Βασίλης Κωνσταντούδης, ∆ιδάκτωρ Φυσικής τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος