Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Η προστασία των μειονοτήτων. Η Σύμβαση-πλαίσιο τού Συμβουλίου τής Ευρώπης”

Παρουσίαση τού βιβλίου των εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλα-Ίδρυμα
Μαραγκοπούλου “Η προστασία των μειονοτήτων. Η Σύμβαση-πλαίσιο τού Συμβουλίου τής Ευρώπης”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ