Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 22 Μαΐου 2007
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

«Η κατάσταση τού κόσμου 2007. Το αστικό μας μέλλον»

Παρουσίαση τής ελληνικής έκδοσης τού World Watch Institute.
Oμιλητές οι κ.: Μαρία Βασιλάκου, Molly o’ Meara Sheehan, Μωϋσής Κουρουζίδης, Μιχάλης Προμπονάς, Γιάννης Σακιώτης, Γιάννης Σχίζας.

ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ