Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙA –ΑΘΗΝΑ»

Παρουσίαση βιβλίου της Αλεξάνδρας Παπαδημητρίου.
Ομιλητές: Σοφία Γιαλουράκη, Εκπαιδευτικός – Συγγραφέας
Νίκος Μπακουνάκης, ∆ηµοσιογράφος – Επίκουρος Καθηγητής Παντείου
Πανεπιστηµίου
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών –Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού
Αποσπάσµατα από το βιβλίο θα διαβάσει η ΦΩΤΕΙΝΗ ∆ΑΡΡΑ, Ηθοποιός – Ερµηνεύτρια.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ