Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 28

Φεβρουάριος – Απρίλιος 2016

Πρόγραμμα ου κύκλου

Ευάγγελος Χρυσός, Οµότιµος καθηγητής, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, τ. Γενικός Γραµµατέας τού Ιδρύµατος τής Βουλής των Ελλήνων

Νίκη Τσιρώνη, Βυζαντινολόγος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών