Μενού Κλείσιμο

Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής τού Εργαστη-
ρίου Ανθρωποοικολογίας και Αγροτικής Οικονομίας.
Ασχολείται επιστημονικά και ερευνητικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης,
αγροτικής και κοινωνικής οικονομίας, ποιότητας τροφίμων, ήπιων μορφών του-
ρισμού και αστικής και αγροτικής ανθρωποοικολογίας.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 ερευνητικές εργασίες σε επιστημονι-
κούς τόμους και περιοδικά, ελληνικά και ξένα, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό
έργο