Μενού Κλείσιμο

Γεώργιος Μπαµπινιώτης

Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-2006). Πρύτανης τού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (2000-2006). Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006-2012).
Υπουργός Παιδείας (8 Μαρτίου-18 Μαΐου 2012). Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Έργα του: το πιο πρόσφατο
Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων τής Ν. Ελληνικής (2015), Λε-
ξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής
(2014), Λεξικό τής Νέας Ελληνικής
Γλώσσας
(δ΄ έκδ. 2012), Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο (γ΄ έκδ. 2012), Ετυμολογικό Λεξικό
τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Ιστορία των λέξεων
(β΄ εκδ. 2011), Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύ-
μων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας
. Λεξιλογικός θησαυρός (2012), Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελλη-
νικής Γλώσσας
(γ΄ έκδ. 2013), Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή
{από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη} (2005), Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (2010).
www.babiniotis.gr