Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αθανάσιος Μαρκόπουλος

Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέμπτη 14 Μαΐου

Σύνδεση με το παρελθόν. η Μακεδονική δυναστεία κατά τον 9ο-10ο αι. Βασίλειος Α’ (867-886), Λέων ΣΤ’ ο Σοφός (886-912) και Ρωμανός Λακαπηνός (920-944). Νέες τάσεις.

Πέμπτη 21 Μαΐου

Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος (945-959) και οι νέοι ιδεολογικοί προσανατολισμοί τής Αυτοκρατορίας. Η ανάπτυξη τής παιδείας. Αυλική ιστοριογραφία: ένα βυζαντινό ιστορικό μυθιστόρημα, ο Βίος τού Βασιλείου Α΄.

Πέμπτη 28 Μαΐου

Ο μεγάλες «εγκυκλοπαιδικές» συνθέσεις που αποδίδονται στον Πορφυρογέννητο (Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν, Περί βασιλείου τάξεως κ.ά.). Ένας βυζαντινός συλλέκτης έργων τέχνης και χορηγός: Βασίλειος Λακαπηνός.

Πέμπτη 4 Ιουνίου

Οι νέοι προσανατολισμοί τής Αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα. Ο Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος (1042-1055) και τα αυτοκρατορικά οικοδομήματα (Νέα Μονή). Η εμφάνιση στο προσκήνιο τού Μιχαήλ Ψελλού.

Πέμπτη 11 Ιουνίου

Η ανώτατη εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη και ο ρόλος τού Ψελλού. Κράτος και διανοούμενοι, από τη σύμπραξη στη διαφωνία. Οι Δούκες και οι Κομνηνοί. Συμπεράσματα.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Αθανάσιος Μαρκόπουλος


Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ομότιμος καθηγητής Bυζαντινής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Ερευνητής στο Kέντρο Bυζαντινών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Γραμματέας τής Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών. Διετέλεσε Διευθυντής τού Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Tού αφιερώθηκε ο τόμος Myriobiblos. Essays on Byzantine Literature and Culture, Bοστώνη-Βερολίνο-Μόναχο 2015. Tα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στον χώρο τής βυζαντινής ιστοριογραφίας και χρονογραφίας, τής επιστολογραφίας, τής βυζαντινής εκπαίδευσης αλλά και τής πνευματικής κίνησης και δραστηριότητας κατά τη διάρκεια τής Μακεδονικής δυναστείας.