Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αθανάσιος Μαρκόπουλος

Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τετάρτη 14 Μαΐου

Το ελληνορρωμαϊκό παρελθόν, η κρίση του 4ου αιώνα στο Βυζάντιο και η επικράτηση του «παραδοσιακού» σχολείου

Τετάρτη 21 Μαΐου

Η κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας, η απώλεια των εδαφών και η εσωτερική αναδίπλωση τού Βυζαντίου (Εικονομαχία). Η εκπαιδευτική κρίση

Τετάρτη 28 Μαΐου

Τα εκπαιδευτικά πράγματα από τη λήξη τής Εικονομαχίας (842) έως τα χρόνια της Άλωσης. Τα πρώτα γράμματα στο σχολείο τού γραμματιστή

Τετάρτη 4 Ιουνίου

Ο γραμματικός και η ανάπτυξη τού μέσου βυζαντινού σχολείου. Πρόγραμμα, διδάσκοντες, έκκριτοι σχολών, εξετάσεις, δίδακτρα, ανταγωνισμοί

Τετάρτη 11 Ιουνίου

Η «ανώτατη» εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Από το «αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο» τού Θεοδοσίου Β΄ (425), στη σχολή της Μαγναύρας, το Διδασκαλείον των νόμων (1047) και τον ύπατο των φιλοσόφων Μιχαήλ Ψελλό. Συμπεράσματα

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Αθανάσιος Μαρκόπουλος


Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ομότιμος καθηγητής Bυζαντινής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Ερευνητής στο Kέντρο Bυζαντινών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Γραμματέας τής Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών. Διετέλεσε Διευθυντής τού Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Tού αφιερώθηκε ο τόμος Myriobiblos. Essays on Byzantine Literature and Culture, Bοστώνη-Βερολίνο-Μόναχο 2015. Tα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στον χώρο τής βυζαντινής ιστοριογραφίας και χρονογραφίας, τής επιστολογραφίας, τής βυζαντινής εκπαίδευσης αλλά και τής πνευματικής κίνησης και δραστηριότητας κατά τη διάρκεια τής Μακεδονικής δυναστείας.